Erasmus Mundus Joint Master Degree Cultures Littéraires Européennes

Κριτήρια εισαγωγής


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση των αντίστοιχων πεδίων του μεταπτυχιακού διπλώματος: λογοτεχνικό, γλωσσικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό και ρητορικό και το συσχετισμό τους με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για να κάνουν αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE, οι φοιτητές Χ.Π. και Σ.Χ. θα πρέπει να:


α
)
κατέχουν πτυχίο ισότιμο με BA (180 πιστωτικές μονάδες) που να τους δίνει πρόσβαση σε σπουδές Bac + 5 (π.χ. Laurea triennale”, Licence” ή Bachelor of Arts, κλπ.) 

β) κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο το οποίο αποδεικνύει πως έχουν παρακολουθήσει μάθημα με τις ακόλουθες θεματικές: Λογοτεχνία, Γλώσσα (Τεχνικές Έκφρασης, Γλωσσολογικές και Γλωσσικές Επιστήμες, Φιλολογία), Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης.   

 • για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους σύμφωνα με το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα, οι πληροφορίες που αφορούν τα κρητήρια εισαγωγής είναι διαθέσιμες στοPre-Avviso di Ammissione - Ultimo Aggiornamento del 22 gennaio 2024”.
 • για τους υποψήφιους που έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στις υπόλοιπες χώρες, η επιβεβαίωση των απαιτήσεων του κύκλου σπουδών είναι βασισμένη στην αξιολόγηση των εξετάσεων, όπως περιγράφεται στην αναλυτική τους βαθμολογία. 

γ) έχουν παρακολουθήσει έναν Άριστο Κύκλο Σπουδών(curriculum studiorum). Η εισαγωγή των υποψηφίων στο MasterCLE(ErasmusMundus) υπόκειται στην επιβεβαίωση του άριστου κύκλου σπουδών από το Συμβούλιο Επιλογής, στο οποίο αντιπροσωπεύονται τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η αξιολόγηση του Άριστου Κύκλου Σπουδών διεξάγεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Πτυχίο, βαθμός πτυχίου, μέσος όρος επιτυχημένων εξετάσεων

 1. Για υποψήφιους οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στην Ιταλία, θεωρείται πως η προσωπική προετοιμασία είναι επαρκής εάν ο τελικός βαθμός πτυχίου είναι ίσος ή μεγαλύτερος απο 100/110.
 2. Για υποψήφιους οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στην Ιταλία, το Συμβούλιο Επιλογής θα αποφασίσει, βάσει του φακέλου που θα κατατεθεί, για τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης.
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο του πρώτου κύκλου σπουδών έως τις 31 Ιουλίου 2024. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους, θα γίνουν δεκτοί με όρους και θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Πανεπιστημίου τους η οποία επιβεβαιώνει την ημερομηνία αποφοίτησης.
 4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας θα ακυρωθούν.

β) Γνώση και ευχέρεια χρήσης της γλώσσας του Πανεπιστημίου της Κοινοπραξίας όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να εγγραφεί για το 1ο έτος του Μεταπτυχιακού (ελάχιστο επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών - δείτε TAB. 1), και η οποία αποδεικνύεται με έναν απο τους ακόλουθους τρόπους: 

 1. πιστοποίηση γλώσσας
 2. κύκλος προηγούμενων πανεπιστημιακών σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου
 3. κύκλος πρώτων και δεύτερων σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου

γ) Γνώση και δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο Β1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών), η οποία αποδεικνύεται με έναν απο τους ακόλουθους τρόπους:

 1. πιστοποίηση γλώσσας
 2. κύκλος προηγούμενων πανεπιστημιακών σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου
 3. κύκλος πρώτων και δεύτερων σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου

TAB. 1

Mandatory languages to access the Master Course (1st year)

First academic year

Minim level B2

Minim level B1

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

ltalian

English

Université de Haute-Alsace (Mulhouse)

French

English

Université de Strasbourg

French

English

Universidade de Lisboa

Portuguese and/or French

English

University of Mumbai

French

English

Tbilisi State University

English

__________________

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ - αναφορικά με τη γλώσσα :

 1. Αναφερθείτε στο διδακτικό πλάνο προκειμένου να δείτε τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων. Η γλώσσα της εξέτασης είναι αντίστοιχη της γλώσσας διδασκαλίας.

 2. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε δύο ή τρία Πανεπιστήμια της Κοινοπραξίας προκειμένου να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να αναπτύξουν την ερευνητική τους εργασία. Για τους κανόνες κινητικότητας, δείτε στο σύνδεσμο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων χωρίς κινητικότητα θα ακυρωθούν.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται απο τους συντονιστές καθηγητές κάθε χώρας των ιδρυμάτων της κοινοπραξίας:

 • prof. Bruna Conconi (CLE συντονιστής προγράμματος) - Università di Bologna, ITALIA
 • prof. Tania Collani (τοπικήσυντονιστής) - Université de Haute-Alsace (Mulhouse), FRANCE
 • prof. Enrica Zanin (τοπικόςσυντονιστής) - Université de Strasbourg, FRANCE
 • prof. Maria Litsardaki (τοπικήσυντονιστής) - Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, ELLAS
 • prof. Augustin Coly (τοπικόςσυντονιστής) - Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL
 • prof. Pedro Serra (τοπικόςσυντονιστής) - Universidade de Lisboa, PORTUGAL
 • prof. Vidya Vencatesan (τοπικήσυντονιστής) - University of Mumbai, INDIA
 • prof. Irine Darchia (τοπικήσυντονιστής) - Tbilisi State University, GEORGIA

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Οι φάκελοι υποψηφιότητας οι οποίοι δεν απαντούν στις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 • Για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους σύμφωνα με το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα, οι πληροφορίες που αφορούν τα κρητήρια εισαγωγής είναι διαθέσιμες στοPre-Avviso di Ammissione - Ultimo Aggiornamento del 22 gennaio 2024”.
Cookie

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies τρίτων

This site uses third-party cookies for traffic monitoring or for various services. Third-party cookies will be installed only if the "Third-party cookies" checkbox is selected and the OK button is pressed. Without third-party cookies some pages may not work. You can change your mind at any time by clicking on the "Cookies" link on each page at the bottom left. By clicking OK you declare that you have read the Privacy Policy and Cookie Policy and accept it the conditions

τεχνικά cookies
cookies τρίτων